Български език, литература и математика за 6 и 7 клас

Както всяка година, и тази есен във “ВѢди Макрина” подготвяме курсове по Български език, литература и математика. Заниманията започват на 1 октомври и имат за цел да подготвят учениците за матурите в края на 7-ми клас, както и за полагането на изпит за елитните езикови и професионални гимназии. Подготовката се извършва от висококвалифицирани специалисти педагози и по програма, съобразена с изискванията на МОН.

Новост тази година е въвеждането на допълнителни курсове за ученици от 6-ти клас. Целта на тази нова разработка е комплексна подготовка на шестокласниците, както и запълване на пропуски, които биха могли да затруднят усвояването на материала от 7-ми клас. Заниманията включват консултации по текущия материал, консултации за неусвоен и/или неправилно усвоен материал, допълнителни материали за затвърждаване на знанията, както и подготовка за външно оценяване.

Обща информация за курсовете по БЕЛ и математика за 7-ми клас:

Курсът за всеки предмет обхваща 128 уч. часа (1 х 4 уч. часа) и се провежда в събота. Груповите занимания се провеждат съответно сутрин от 9:00 до 12:00 ч. и след обяд от 13:00 до 16:00 ч. Те ще бъдат разпределени по вид в зависимост от сформираните групи. Индивидуалните уроци се договарят съобразно възможностите на желаещите.

По време на първото занятие учениците правят входящ тест, чрез който се диагностицира компетентността им преди започване на курса, за да могат своевременно да се отстранят всички пропуски в знанията и уменията им. В задължителната програма са включени и пробни изпити, проведени в реална изпитна ситуация. Работите на учениците се проверяват, оценяват и рецензират според критериите за конкурсния изпит.

 Какво включва курсът по Български език и Литература:

• Теоретични знания за езика, представени в достъпна и стегната форма;
• Практическа работа с контролни тестове, с които се проверяват и затвърждават знанията;
• Интерпретация на художествените текстове, включени в изпитната програма;
• Изграждане на умения за анализ на художествен текст. Овладяване на задължителната терминология;
• Усъвършенстване на уменията за създаване на текст-преразказ на неизучавано художествено произведение с определена дидактическа задача.

Какво включва курсът по Математика:

• ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ: Преговор на учебното съдържание от 5-ти и 6-ти клас. Изучаване на материала от 7-ми клас, като теоретичната подготовка изпреварва тази в училище. Учениците се запознават с всички определения, свойства и теореми, които намират приложение в решаването на задачите;
• ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ: Изграждане на умения за прилагане на изучения материал в решаването на тестови задачи, като се обръща специално внимание на логическите задачи;
• ДОМАШНА РАБОТА: След всеки урок се задава подходяща домашна работа, с която учениците да затвърдят наученото. Коментират се и се анализират допусканите грешки.

* Обучението по БЕЛ и Математика е паралелно на обучението в общообразователните училища и не го замества.

График

Часовете при груповото обучение се провеждат в събота, а при индивидуалните занимания в зависимост от предпочитанията на учениците.

Записване

Записването става с попълване на регистрационен формуляр, подписване на договор за обучение и внасяне на първа вноска.

За повече информация и записване можете да се свържете с избрания от Вас ФИЛИАЛ!