Уроци и Курсове по Немски Език

Деца пишат по време на уроци по немски език

Уроци и Курсове по Немски Език

Предлаганите от Веди Макрина уроци и курсове по немски език са основани на комуникативната методика. С нея се цели паралелно развитие на ключови езикови умения – слушане, четене, писане и говорене.

При провеждането на уроци по немски език за деца използваме разнообразни методически и дидактически способи – песни, приказки, групови игри и филми. Целта ни е да направим преподаваните уроци по немски език интересни и забавни за децата.

В организираните курсове по немски се включват още работа с интерактивни компютърни програми за езикова подготовка. Учениците се насърчават да изработват различни тематични проекти, които развиват творческото им мислене и обогатяват лексикалния запас.

Писмените работи, тестове и оценки на всеки курсист се събират в индивидуално езиково портфолио, което проследява напредъка му. Портфолиото се връчва на ученика, заедно със сертификат за завършено ниво в края на учебната година.

За кого са подходящи нашите курсове по немски език?

Предлаганите от Веди Макрина курсове по немски език се провеждат по специално подбрани учебни системи, съобразени с търсенето на курсистите. В зависимост от това дали провежданите уроци по немски са за деца, или за възрастни, се прилагат различни учебни системи за езиково обучение.

Обучителните ни програми са с различна продължителност. Предлагаме обучение за сертификатна подготовка, както и уроци по немски в помощ на училищното обучение. Можем да приложим индивидуално обучение, седмични и съботни курсове по немски език.

За да получите повече информация за условията и записването за курсове по немски, моля, обърнете се към най-удобния за вас филиал на Веди Макрина!

По кои учебни системи се провеждат нашите уроци по немски езики за кои курсисти са подходящи?

Веди Макрина осигурява обучение по международно признати учебни системи по немски език като Tamburin, Planet, ​​Themen aktuell.

Уроци по немски език по учебна система Tamburin за начинаещи

Издателство: Huеber, http://www.hueber.de

Tamburin e съвременна учебна система, предназначена за деца на възраст между 7 и 11-годишна възраст, без предварителни знания по немски език. Децата имат възможност да учат с учебни материали на издателство Hueber.

Темите отговарят на нуждите и обкръжението им. Текстовете са автентични и са подбрани в съответствие с възрастта на учениците. Езиковите образци са олекотени, но с голяма приложимост и предлагат много възможности за работа. Учебната тетрадка съдържа богат набор от упражнения, подходящи както за работа в клас, така и за изпълнение вкъщи.

Уроци по немски език по учебна система Planet

Издателство: Hueber Verlag, http://www.hueber.de

Planet e учебна система за обучение на младежи на възраст от 11 г. до 15 г. без предварителна подготовка по немски език, като първи или втори чужд език. Учебниците и учебните помагала са на издателство Hueber Verlag и включват:

  • Работна тетрадка

Предлага упражнения за диференцирано обучение по време на час или за самостоятелна работа у дома. След всеки 2 урока са поместени преговорни упражнения, а след всеки 4 (като завършване на всеки тематичен кръг) следва част ”Das hast du gelernt“: самооценка относно изразни средства и лексика; граматика; конкретна помощ за прилагане на учебни техники; хронологичен списък на активната лексика; тестове към всеки урок с възможност за самоконтрол.

  • Допълнителни учебни материали

Аудио дискове с текстове и упражнения за слушане с разбиране, за упражняване на произношението, както и песни и DVD.

Учебната система е разработена в три части и обхваща нивата А1, А2 и В1 на Общата европейска езикова рамка. Обучаващите се подготвят за изпитите Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch 2 и Zertifikat Deutsch für Jugendliche.

Planet е учебна система, която предлага завършена и дидактически обмислена комуникативна концепция. Кратките уроци са много точно структурирани и съобразени със стила на изразяване на съвременната младеж. Учебникът съдържа тематично разработени текстове върху интересни за тийнейджърите теми. Интерпретират се реални ситуации, в които учениците се научават да се справят с ежедневни комуникативни ситуации в училище, в семейството, с приятели и т.н.

При успешно издържан изпит за съответното ниво, получавате сертификат от  Образователен център „Веди Макрина”.

Уроци по немски език по учебна система Themen aktuell

Издателство: Hueber Verlag, http://www.hueber.de

Themen aktuell е най-популярната и най-широко използваната система за обучение по немски език, изпитана в практиката и без достойна конкуренция. Акцентът е върху комбинираното развитие на уменията за четене, писане, слушане, диалогична и монологична реч. Учебниците и учебните материали са на издателство Hueber Verlag.

Писмената реч, освен чрез многобройните писмени упражнения, се развива най-вече чрез създаване на писмен текст по зададен модел (паралелни текстове). Усвояват се умения за съставяне на най-често използваните форми за писмено общуване – лични и делови писма, лични документи и други.

При устната реч се обръща особено внимание на свързването на устните изказвания в текст, т.е. следва се линията на постепенно увеличаване на обема и сложността на партнирането в диалога или изложението по дадена тема. Лексиката е въведена тематично, за да се усвои и затвърди в конкретна житейска ситуация.

Граматиката е систематизирана в полезното приложение “Граматически преглед”, където граматическите категории и понятия са лесно обозрими и прегледни.

Запишете се за уроци и курсове по Немски език!

За повече информация за записването може да се свържете с избрания от Вас филиал!