Skip to content

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Образователен център „ВѢди Макрина”, правоприемник на Образователен център “Медиа”, за годишно обучение 

В сила от 1.05.2024 г.

Общи разпоредби

  1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношения между Веди Макрина и потребителите на услугите на Веди Макрина.
  2. Услугите се осигуряват от Веди Макрина въз основата на индивидуален договор, сключен със съответния клиент

 

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение.

„Курсист” е всяко физическо лице, което ползва услугите на Веди Макрина.

„Родител” е родителят или настойникът на курсист под 18 години.

„Годишно обучение” е обучение  с продължителност най-малко 8 месеца и най-много 9 месеца. 

Годишното обучение е разделено на два срока. Първият срок е от 15 септември до края на месец януари. Вторият срок е от месец февруари до 31 май.

„Записването” (регистрацията) включва  подписване на индивидуален договор и плащане на такса.

 II. Записване за обучение

  1. Записването става чрез попълване подписване на индивидуален договор за обучение и правилник за вътрешния ред,  и заплащане на таксата за обучение в определените срокове, съобразно индивидуалния договор. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места. Преди записването се прави диагностичен тест за определяне на нивото по чужд език.
  2. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на таксата съобразно индивидуалния договор. 
  3. Индивидуалните договори с курсисти под 18 г. се подписват с родител/настойник.

III. Такси, начин на плащане и отстъпки

  1. Такса

 Таксата за обучение и стойността на учебните пособия  са посочени в индивидуалния договор.

  1. Начин на плащане

2.1. Таксата на обучение може да бъде заплатена наведнъж или на вноски през учебната година, съгласно индивидуалния договор.

2.2 При попълване на договор курсистът/родителят посочва данните, на които иска да му бъдат издавани фактури за стойността на обучението и учебните пособия.

  1. Намаления от обучението

Курсистите могат да ползват следните намаления:

3.1. Намаление  при заплащане на цялата такса за обучение – отстъпката се ползва, когато таксата се заплаща наведнъж преди началото на учебната година.

3.2. 10% намаление  за втори член от семейството.

Намалението  за втори член на семейството се ползва, когато във Веди Макрина учи повече от един член на семейството. Под член на семейството се има предвид майка, баща, брат или сестра. Намалението се ползва от записалия се втори по време член на семейството. При едновременно записване на двама членове на семейството, намалението се прилага към по-ниската като стойност такса.

3.3. Намаление  за втора услуга-10%.

Намалението се ползва тогава, когато по едно и също време курсистът посещава 2 услуги във Веди Макрина.

3.4. Намаления не се натрупват. Ползва се по-голямото от тях

IV. Прекъсване на обучението и отсъствие от обучение от страна на курсиста

4.1. Когато курсистът е записан за конкретно обучение, той заема място в групата за целия период на обучение. От гледна точка на преподаването и качеството на усвояване на учебния материал, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист. При едностранно прекъсване от страна на курсиста Веди Макрина не възстановява заплатената такса.

4.2. Ако на курсист се наложи да прекъсне обучението поради изключителни обстоятелства и е платил цялата такса наведнъж предварително, Управителят може да одобри молба за прехвърляне на част от платената такса. Молбата за прехвърляне на част от платената такса се подава в писмена форма за разглеждане от Управителя. Размерът на частта, която ще се прехвърли, се изчислява, като от стойността на оставащите часове, които не са посетени след получаване на писмената молба за прекъсване на курса, се извади административна такса в размер на 10% от внесена от курсиста сума. Прехвърлената такса може да се ползва през последващите 6 месеца от същия курсист или от друг член на семейството.

4.3. Ако на курсист се наложи да прекъсне обучението поради изключителни обстоятелства и е платил цялата такса наведнъж предварително, Управителят може да одобри молба за възстановяване на 50% от сумата, оставаща до края на неизползвания период на обучение.

4.4. Със записването си курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебни занятия Веди Макрина не приспада от таксата на курсиста.

V. Прекратяване на обучението от страна на Веди Макрина

5.1. Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Веди Макрина в следните случаи:

5.2. Лошо поведение на курсиста. Веди Макрина има правото да прекрати обучението на курсист, който има лошо поведение и с това пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.

5.3. Неплащане на такса. Веди Макрина има правото да прекрати обучението на курсист, който забави плащане повече от 3 работни дни, спрямо сроковете, посочени в индивидуалния договор, освен ако не се предоговори нов срок.

5.4. При забавяне или неплащане на първата вноска, курсистът не може да започне своето обучение.

5.5. Обучението се извършва в групи от минимум 6 курсиста. При група по-малка от 6 курсиста, Веди Макрина си запазва правото да предложи други схеми на обучение, посочени в индивидуалния договор.

5.6. Такса за обучение се връща в пълен размер, както и сумата за учебници единствено и само при отмяна на курс от страна на Образователен център Веди Макрина, като учебниците трябва да бъдат върнати във вида, в който са получени. Такси за учебници не се възстановяват, ако учебникът е загубил търговски вид.

VI. График на занятията. Обучение

6.1. Графикът на занятията се прави преди началото на всеки срок, като Веди Макрина и се съобразява само и единствено със смяната  на курсистите в държавните/частните училища.

6.2. Годишното обучение е групово и при изготвяне на графика Веди Макрина не се съобразява с програмата или с други занимания на курсистите извън смяната им в държавните/частните училища.

6.3. Програмите за първи и втори учебен срок може да са различни.

6.4. Родителят е длъжен да информира за смяната на курсиста 1 седмица преди началото на всеки срок.

6.5. Веди Макрина си запазва правото да прави промени  в графика на учебните занятия.

6.6. При провеждане на обучението във Веди Макрина курсистите могат да ползват само и единствено оригинални учебни пособия. Внасянето на копирни материали не се разрешава.

VII. Ваканции

7.1. По време на ваканциите и официалните празници и не се провеждат учебни занятия.

VIII. Сертификат и следващ курс на обучение

8.1. Сертификат за успешно усвоено езиково ниво получава всеки курсист, чиито резултати през учебната година покриват установените академични стандарти и след като курсистът е попълнил финален тест.

8.2. Програмата и нивото на курсиста за следващата учебна година се определя на база резултатите, постигнати през цялата учебна година и финалния изпит.

IX. Конфиденциалност и защита на лични данни

За предоставянето на услугите Веди Макрина може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни на курсиста и неговите родители/настойници. При записване за услуга, курсистът и неговите родители/настойници предоставят доброволно необходимите лични данни и се съгласяват да бъдат ползвани във връзка с осъществяването на услугата.

X. Предложения, жалби  и молби

Предложения, жалби и молби могат да бъдат подавани на e-mail посочен в индивидуалния договор за обучение.

Подадените предложения или молби се разглеждат и решават от Веди Макрина не по-късно от един месец от получаването им.

Настоящите Общи условия се утвърждават със Заповед на Управителя и влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 1.05.2024 г. Веди Макрина прави общите си условия публични за клиентите си, като ги публикува в уебстраницата си и поставя на подходящи общодостъпни места в офисите си  и предоставя достъп на клиента до тях спри сключване на договора. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става чрез публикуването на променените Общи условия в уебстраницата на Веди Макрина.