„Медиа Едюкейшънъл Център” ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

     На 26.03.2021г. МЕДИА ЕДЮКЕЙШЪНЪЛ ЦЕНТЪР ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.095-4462 по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.094 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”

     Общата стойност на проекта е 4 085.68 лв.

     Водещата цел проекта е подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки с последиците от пандемията COVID-19.